MST (Missionsstandaret)

MST står för Människa, Samtid, Tro. Vi vill vara en tidning för människan i vår samtid, men den kristna tron som grund.

Utgivare
Finlands svenska baptistsamfund
Redaktionens adress
PB 54, 65101 Vasa
E-post
mst@baptist.fi
Telefon
06-346 4500
Chefredaktör/ redaktör
Peter Sjöblom, Ken Kackur

Antal nr/år
9 utgivningar (11 nummer, varav två dubbelnummer)
Upplaga
750
Prenumerationspris
80 euro, studerande 40 euro
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR