Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen

Tidskriften Ikaros strävar efter att skapa ett forum för en analytisk och öppen diskussion kring den betydelse och den roll vetenskaperna har i vårt samhälle. Varje medborgare kommer dagligen, i en form eller annan, i kontakt med produkter, resultat, anspråk, nyheter, osv. som har sin grund i den vetenskapliga forskningen. Målet är att göra vetenskapliga diskussioner tillgängliga också utanför det akademiska sammanhanget och skapa debatt om vetenskapens anspråk. Att föra en diskussion kring natur-, human- och samhällsvetenskaperna är betydelsefullt eftersom dessa inte är isolerade från samhället, utan väldigt mycket en del av vårt vardagliga liv. Vetenskapskritik har även en betydelse för forskare och andra som är verksamma i de olika vetenskapliga disciplinerna: vetenskapskritiken och den vetenskapliga forskningen förenas i det kritiska granskandet.

Ikaros innehåller artiklar, essäer, kolumner och intervjuer. Texterna i Ikaros är skrivna av forskare i Finland och i Norden.

Utgivare
Folkets bildningsförbund
Redaktionens adress
Ikaros, Arken, C-huset, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
E-post
ikarostidskrift@outlook.com
Chefredaktör/ redaktör
Christoffer Steffansson

Antal nr/år
4
Upplaga
250
Prenumerationspris
ett år 36 €, studerande 25 €