Finska Läkaresällskapets Handlingar

Finska Läkaresällskapets Handlingar är en vetenskaplig medicinsk tidskrift som utkommer med två nummer om året. Tidskriften publicerar företrädesvis översiktsartiklar om aktuella medicinska teman, i allmänhet i form av temanummer.

Handlingarnas målgrupp är Finska Läkaresällskapets medlemmar men tidskriften distribueras också till bibliotek och samfund i Finland och utomlands. Den som läser Handlingarna lär sig det nyaste inom många olika medicinska discipliner och håller sig ajour med den svenska medicinska terminologin. Handlingarna, som räknar sina anor tillbaka till 1841, är en av de ytterst få rent vetenskapliga medicinska tidskrifter som utkommer på svenska.

Utgivare
Finska Läkaresällskapet
Redaktionens adress
Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors
E-post
pamela.edgren@fls.fi
Telefon
09-4776 8090
Chefredaktör/ redaktör
Tom Pettersson, chefredaktör, Pamela Edgren, redaktionssekreterare
Webbplats

Antal nr/år
2
Upplaga
2000
Prenumerationspris
Medlemsförmån
Läs tidskriften här